vidtco@gmail.com
Mở cửa: Từ 8:00 đến 20:30 (Tất cả các ngày trong tuần)
Sản phẩm

Cổng trục - Cầu trục

Giá bán: 0 ₫

Tổng quan về máy nâng.

1.  Thiết bị nâng hạ
Các thiết bị  nâng hạ (máy nâng chuyển) chủ yếu dùng để nâng vật nặng phục vụ quá trì nh xây l ắp, xếp dỡ,
vận chuyển và l ắp đặt, l à l oại thiết bị  cô ng tác dùng để thay đ ổi  vị trí  của đối  tượng công tác nhờ các thiết b ị
mang vật trực tiếp như móc treo, hoặc các thi ết b ị mang vật gi án tiếp như gầu ngoạm, nam châm điện, băng,
gầu…
Căn cứ vào các đặc điểm chuyển động chính và mục đí ch sử d ụng, máy nâng chuyển được chia thành hai nhóm
lớn l à:
+ Máy nâng chuyển: p hục vụ quá trì nh nâng hạ vật và có không gi an l àm vi ệc trong giới  hạn của máy.
+ Máy vận chuyển liên tục: thông thường l à các l oại máy chỉ thực hi ện công việc vận chuyển theo tuyến và
cố đị nh, có không gian l àm việc l à không đổi có đ ầu cấp l i ệu và đầu ra li ệu l à cố  đị nh sẵn.
Các máy nâng chỉ có một chuyển động nâng hạ được gọi  l à thiết bị  nâng hạ đơn gi ản như: Kí ch, tời , palăng,
bàn nâng, bàn thao tác…Loại có  từ hai  chuyển động trở l ên được gọi  l à máy chuyển dụng như: Cầu trục, cổng
trục, cần trục tháp, thang máy… cho thấy sự phong phú và rất đa dạng của các l oại  máy nâng.
Ngày nay máy nâng được ứng dụng vào tất cả các ngành sản xuất và xây dụng. Vi ệc sử dụng máy nâng vào
sản xuất và xây dựng nó ti ết ki ểm được nhiều sức l ực của con người, tiết ki ệm thời  g ian, nâng cao năng xuất
làm việc tạo ra gi á trị  cao  hơn trong l ao động. Việc trang bị các l oại máy nâng vào sản xuất và xây dựng cũng
như đời  sống l à bước tiến l ớn của l oài người g iúp chúng ta gi ảm bớt được những công vi ệc nặng nhọc, gi ảm
thiểu nguy hi ểm cho người  l ao động l à quy luật tất yếu trong một xã hội văn minh và hiện đại .
2.  Phân loại máy nâng
Theo cấu tạo và nguyên l ý l àm việc, chia máy nâng thành các l oại:
+ Cầu trục: Được dùng trong các phân xưởng, nhà kho đ ể nâng hạ và vận chuyển hàng hóa với lưu l ượng l ớn.
Cầu trục được dùng phổ bi ến trong ngành công nghiệp chế tạo máy và l uyện ki m với  các thiết bị  mang vật
chuyên dùng. Cầu trục phân l oại theo kết cấu có  thể phân l oại như sau: Cầu trục một d ầm, cầu trục hai  dầm;
theo công dụng có thể phân l oại như sau: Cầu trục gian máy – cô ng trì nh thủy đi ện, cầu trục lò l uyện thép –
nhà máy luyện ki m, cầu trục công dụng chung – nhà xưởng sản xuất, bốc xếp kho bãi.

                                                                      Hình 1: Cầu trục hai dầm

+ Cổng trục:
Được dùng trong các phân xưởng, nhà kho để nâng hạ và vận chuyển hàng hóa với  l ưu l ượng l ớn. Cổng trục
được dùng phổ bi ến trong ngành cô ng nghiệp chế tạo máy và l uyện ki m với các thiết bị  mang vật chuyên dùng.
Cầu trục phân l oại theo kết cấu có thể phân l oại như sau: Cổng trục một d ầm, cổng  trục hai  dầm, cổng trục
một dầm có công xôn, cổng trục hai dầm có công xôn…; theo công dụng có thể phân l oại như sau: Công trục
cảng – bốc xếp congtainer, cổng trục chân dê – nhà máy thủy điện, cổng trục công dụng chung – nhà xưởng
sản xuất, bốc xếp kho bãi…

 

+ Cần trục tháp: được sử d ụng rộ ng rãi trong xây l ắp các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng công
nghiệp hoặc dùng để bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, vật l i ệu trên các kho bãi. Cầu trục tháp đặc bi ệt hữu í ch
khi l àm việc trong những công trình có  không gi an l i ền kề hạn chế về chiều cao, hay những công trình có
nhiều cần trục đồng thời l àm việc.


 

+ Cần trục quay di động: cũng giống như cần trục tháp nhưng vùng hoạt động rộng hơn, cả hệ thống được
lắp trên bánh l ốp, bánh xí ch hay chạy trên đường ray.
+ Cần trục cột buồm (bánh lốp, bánh xí ch): Thường dùng để xếp dỡ vật l i ệu trên các kho b ãi và l ắp ráp thiết
bị  trên các công trường xây dựng.
+ Cần trục chân đế và cần trục nổi: T hường được sử dụng để bốc xếp hàng hóa ở  các bến cảng, trên kho
bãi, phục vụ trong các nhà máy đóng tàu…
+ Cần trục cáp: Dùng để nâng vật và vận chuyển hàng hóa, vật l i ệu dạng rờ i hoặc khối  trên các mặt bằng
làm việc rộng, đi ều ki ện đị a hì nh phức tạp như bãi khai thác quặng, gỗ, các công trường xây dựng nhà máy
đi ện, cầu, đập nước, cảng… Đôi  khi người  ta cò n dùng nó để vận chuyển hàng qua sông.

 

nguồn: sưu tập.